Algemene Voorwaarden

1-Algemeen

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

Opdrachtnemer: Calling Recruitment gevestigd te Zaltbommel.

Werkdagen: alle dagen m.u.v. zaterdagen en zondagen, alle door de overheid vastgestelde nationale feestdagen en 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Dagen: alle kalenderdagen.

Opdracht cq. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Calling Recruitment zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten verder overeenkomst te noemen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder voorstel tot samenwerking en overeenkomst tussen Calling Recruitment en een Opdrachtgever waarop Calling Recruitment deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden en blijven deze onverlet van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

2-Offertes

2.1 Alle offertes c.q. voorstellen waarbij niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2.2 De in alle offertes vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3-Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de getekende opdrachtbevestiging door Calling Recruitment digitaal retour is ontvangen en/of de door Opdrachtgever en Calling Recruitment ondertekende opdrachtbevestiging door Calling Recruitment retour is ontvangen.

De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever voor het opstellen van de overeenkomst door Calling Recruitment aan haar verstrekte informatie.De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.3 Elke tussen Opdrachtgever en Calling Recruitment gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Calling Recruitment Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

4-Medewerking door de Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Calling Recruitment  overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Calling Recruitment  gewenste vorm en wijze aan Calling Recruitment ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Calling Recruitment onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Calling Recruitment ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Calling Recruitment, indien nodig en na overleg, kosteloos wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Calling Recruitment noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en dat deze voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van telefoon- en e-mailfaciliteiten.

4.5 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico het door Calling Recruitment noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Calling Recruitment in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.6 De extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5-Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door Calling Recruitment worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Calling Recruitment, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2 Calling Recruitment bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

5.3 Niettegenstaande dit voorgaande heeft Calling Recruitment het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Calling Recruitment overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Calling Recruitment om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Calling Recruitment.

5.5 Calling Recruitment kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Calling Recruitment echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.6 Calling Recruitment houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Calling Recruitment.

6-Geheimhouding

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Calling Recruitment verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Calling Recruitment niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Calling Recruitment als partij optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Calling Recruitment voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Calling Recruitment, niet aan derden openbaren.

6.4 Calling Recruitment en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Calling Recruitment gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan zijn (potentiële) klanten en slechts ter indicatie van de ervaring van Calling Recruitment.

7-Intellectuele eigendom

7.1 Calling Recruitment behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Calling Recruitment, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Calling Recruitment toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8-Honorarium

8.1 Het honorarium van Calling Recruitment is exclusief haar onkosten waar onder andere begrepen reis- en verblijfkosten en exclusief declaraties van door Calling Recruitment ingeschakelde derden welke allen voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

8.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

8.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, prijzen en doorberekende kosten van door Calling Recruitment na overleg met en goedkeuring van Opdrachtgever ingeschakelde derden,  een wijziging ondergaan, is Calling Recruitment gerechtigd de eerder overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen.

9-Betaling

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur of nota aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Calling Recruitment aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende nota’s schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Calling Recruitment ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Calling Recruitment na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom.

9.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Calling Recruitment daartoe aanleiding geeft, is Calling Recruitment gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Calling Recruitment te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Calling Recruitment gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Calling Recruitment uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10-Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Calling Recruitment kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Calling Recruitment waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11-Leveringstermijn

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Calling Recruitment is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel door haar zijn ontvangen.

11.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Calling Recruitment de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

12-Opzegging

12.1 Opdrachtgever en Calling Recruitment kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Calling Recruitment recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Calling Recruitment zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Calling Recruitment, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Calling Recruitment bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Calling Recruitment behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Calling Recruitment extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13-Aansprakelijkheid

13.1 Calling Recruitment zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Calling Recruitment kan worden verwacht.

Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Calling Recruitment onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Calling Recruitment voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden als gevolg van fouten of bewuste roekeloosheid van Calling Recruitment, is Calling Recruitment slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van vijfduizend euro.

13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Calling Recruitment aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Calling Recruitment toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.3 Calling Recruitment is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Calling Recruitment gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart Calling Recruitment voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Calling Recruitment onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Calling Recruitment en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

13.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Calling Recruitment voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13.6 Calling Recruitment is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

14-Overmacht

14.1 Calling Recruitment  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Calling Recruitment geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.3 Calling Recruitment kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4 Voor zoveel Calling Recruitment ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Calling Recruitment gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur of nota te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15-Contractsoverneming

15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Calling Recruitment  hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Calling Recruitment is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betaling) verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

15.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Calling Recruitment ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

16-Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Calling Recruitment op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Calling Recruitment als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot –  vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Calling Recruitment  stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Calling Recruitment zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Calling Recruitment ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

17-Vervaltermijnen

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Calling Recruitment in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Calling Recruitment kan aanwenden.

18-Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

19-Toepasselijk Recht en Forumkeuze

19.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Calling Recruitment is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Calling Recruitment , tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

20-Vindplaats en wijziging voorwaarden

20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Calling Recruitment staat ingeschreven onder nummer: 56067089

20.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Calling Recruitment.